کتاب های تاریخی

 

 

کتاب های تاریخی

کتاب های تاریخی به طور معمول در دو قالب به رشته تحریر در می آیند. حالت اول به این صورت که کتاب سلسله رویدادهای تاریخی به صورت متوالی و پشت سر هم معرفی می کند. و

حالتی دیگر هیچ تحلیلی بر روی حوادث و اتفاقات می باشد. طوری که حتی نظر نویسنده و مورخ موثر نمی باشد. خواندن کتاب های تاریخی به ما کک می کند تا درک بهتری نسبت به

 

رویداد ها داشته بشیم. ولی در هالت دوم نظر ونگرش ما با خواندن چنین کتاب‌هایی تغییر نخواهد کرد..

 

می توان گفت در حالت دوم، مورخ و یا نویسند سعی می کند تحلیلی از گذشته بنویسد. و با دیدگاه و زاویه‌ی دید نویسنده به یک واقعه‌ی تاریخی نگاه خواهیم کرد.موقع خواندن این چنین

کتاب‌هایی باید شناخت درست و کاملی از نویسنده به داشته باشیم تا اطمینان حاصل کنیم که با چه دیدگاهی می خواهیم به موضوع نگاه کنیم و باید مهارت تفکر انتقادی خودمان را برای

 

مواجهه با این کتاب‌ها پرورش دهیم تا بتوانیم هنگام خواندن این کتاب‌ها چشم بسته مطالب را قبول نکنیم. طبیعتا به دستهرچندن داشتن چنین مهارتی بسیار مشکل است و در شروع

مطالعه تاریخ محال است. اما با تمرکز بر مطالعه و داشتن سیر مطالعاتی می‌توانیم به مرور به چنین مرحله‌ای برسیم.

 

در اینجا مجموعه‌ای از بهترین کتاب های تاریخی راارائه می دهیم. در این یادداشت‌ها سعی کردیم دسته بندی کتاب‌ها براساس دوره‌های تاریخی باشد و معرفی کوتاهی برای هر کدام

بنویسیم. علاوه براین کتاب‌هایی را معرفی کردیم که بیشتر برای شروع مطالعه‌ی تاریخ مفید هستند. برای همین اگر در ابتدای راه مطالعه‌ی تاریخ هستید، مجموعه یادداشت‌های معرفی

بهترین کتاب های تاریخی می‌توانند به شما کمک کنند.