Blog

کتاب دختری با چشمان طلایی

کتاب دختر ی با چشمان طلایی

کتاب دختر ی با چشمان طلایی با سبک رئالیسم اجتماعی ، نوشته انوره دوبالزاک، رمان فرانسوی می باشد که اسرا ر مردی جوان به نام هانری مارسه را هویدا می کند. ایا هانری پسری نا مشروع است یا حاصل یک عشق است. ببه قطع یقین از وحشت انگیزترین مناظره در پاریس ، رخسار رنجور و رنگ پریده و آفتاب سوخته مردم فرانسه است.پاریس سرزمینی گسترده که همیشه در طوفان منافع آرامشی ندارد. در چنین سرزمینی که دروگر مرگ بدتر جاهای دیگر مردم درو می کند و به همان تعداد انسان به دنیا می آید . که از تمام روزنه و منافذ این چهره های خمیده هوش و ذکاوت و انواع سموم دیگر تراوش می نمایید.البته این نقاب های از شادی ،قدرت وریا هستند که به جای قیافه و رخسار نمایان هستند. همگی نشان از حرصی ابد ی درخود پنهان کرده است.واقعا آنها چه می خواهند زر یا شهوت؟؟ پاره ای از مطالعات بر روح پاریس حاکی از علل پریشان حالی و رنجوری چهره ها که یا پیر هستند و یا جوان می باشد.پیرانی بزک کزده و جوانانی رنگ پریده که همگی سعی دارند جوان به نظر برسند.و غریبه و تازه وارد های ظاهر بین که مناظره گر این مخردگان به ظاهر زنده هستند. نخست از این شهر و از این آتلیه بزرگ لذت ها حس انزجار به آنها دست می دهد.آما خیلی زود آنها نیز قادر به خلرج شدن از ان نیستند. و ماندگار می شوند تا با رغبت کامل تغییر چهره بدهند.برای توجیه فیزیولوژیکی رنگ جهنمی مردم پاریس کلمات اندکی کفایت می کند.و نام جهنم را به شوخی به همین دلیل به آن داده اند.دز پاریس همه چیز دود می کند می درخشد و می جوشد و می سوزد و بخار می شود خاموش می شود و درباره شعله می کشد و می جوشد و شعله می گستراندو در پایان خاکستر می شود.در تمام دنیا شهری پیدا نمی شود. که مثل شهر پاریس بسوزد .آنطور که به نظر می رسد این مردم بهداز به پایان رساندن هر کاری کار دیگری را شروع می کنند. به مانند طبیعت خود را با گل های یک روزه و حشرات و هرچیز بدون ارزش و به درد نخور سرگرم می کنند.و از دهانه آتش فشان جاودانه آن آتش و شراره بیرون می ریزد. شاید به ارمغان اوردن پیش از تجزیه و تجلیل دلایلی که قیافه خاص را برای این ملت
باهوش باشد.باید تا اندازه ی دلیل رنگ پریدگی وافرادرا معین می کند. با همان نیرویی که علاقع و وابستگی به همه چیز در وجود پاریس رخنه می کند،بی علاقه جایگزین می شود.این رخساره زرد و رنگ پریده آنها عاطفه و احساس است و رنگ خاکستریش نشانگر گرد و غبار است که بر گچ خانه ها نشسته است.پاریس هرچقدر هم مسن باشدو بسیار کودکانه زندگی می کنند؛روزی به چیزی علاقمند می شوند و روز دیگر به آن بی علاقه می شوند.به کم ترین آن غرولند می کندفباکم ترین آن آرام می شود، همه چیز را فراموش کند آن را می خواهد، به هر چیزی که آنرا بی قید ازدست داده علاقمند است شهرت ،سلاطین،فتوحات و حتی معشوقه برنزی یا شیشه ای خود را مانند کلاه،جوراب، و ثروتش را دور می ریزد.پاریس شهر است که احساسات هیچ مقاومتی در برابر ناپایداری ها ندارند و دوام اوردن این احساسات مستلزم نبردی است در برابر آن سودها بی رنگ می شوند و رنگ می بازند.در پاریس عشق شهوت تعریف می شود و نفرت یک میل و در آن آدمی خویشاوندی جز اسکناس هزار فرانکی و رفیقی صمیمی بغیر از بانک رهنی ندارد.و این موارد خود همه نتایج خود را به ارمغان اورده است.و از سالن پذیرای خانه تا خیابان هیچ شخص اضافه ای به چشم نمی خورد.از شیادان و احمق های نادان گرفته تا افراد صالح و درستکار در آن زندگی می کنند.هرچیزی ددر آن دوام می آورد از حکومت و گیوتین گرفته تا مذهب و وبا شما دائما در این عالم متناسب با وجود خودتان حاضر باشید.در دیار بدون اخلاقیات و اعتقادات و احساسات حکمرانی می کند.
منشا این احساسات ،اخلاقیات و احساسات از کجاستو به کجا منتهی می شود؟ و پول یل شهوت این دو مثل چراغی در دست بگیرید و این قفس بزرگ گچی و جوربیاها ی سیاه رنگی که در این کندویی جاریست را طی می کند و ……….کتاب دختر ی با چشمان طلایی با سبک رئالیسم اجتماعی ، نوشته انوره دوبالزاک، رمان فرانسوی می باشد که اسرا ر مردی جوان به نام هانری مارسه را هویدا می کند. ایا هانری پسری نا مشروع است یا حاصل یک عشق است. ببه قطع یقین از وحشت انگیزترین مناظره در پاریس ، رخسار رنجور و رنگ پریده و آفتاب سوخته مردم فرانسه است.پاریس سرزمینی گسترده که همیشه در طوفان منافع آرامشی ندارد. در چنین سرزمینی که دروگر مرگ بدتر جاهای دیگر مردم درو می کند و به همان تعداد انسان به دنیا می آید . که از تمام روزنه و منافذ این چهره های خمیده هوش و ذکاوت و انواع سموم دیگر تراوش می نمایید.البته این نقاب های از شادی ،قدرت وریا هستند که به جای قیافه و رخسار نمایان هستند. همگی نشان از حرصی ابد ی درخود پنهان کرده است.واقعا آنها چه می خواهند زر یا شهوت؟؟ پاره ای از مطالعات بر روح پاریس حاکی از علل پریشان حالی و رنجوری چهره ها که یا پیر هستند و یا جوان می باشد.پیرانی بزک کزده و جوانانی رنگ پریده که همگی سعی دارند جوان به نظر برسند.و غریبه و تازه وارد های ظاهر بین که مناظره گر این مخردگان به ظاهر زنده هستند. نخست از این شهر و از این آتلیه بزرگ لذت ها حس انزجار به آنها دست می دهد.آما خیلی زود آنها نیز قادر به خلرج شدن از ان نیستند. و ماندگار می شوند تا با رغبت کامل تغییر چهره بدهند.برای توجیه فیزیولوژیکی رنگ جهنمی مردم پاریس کلمات اندکی کفایت می کند.و نام جهنم را به شوخی به همین دلیل به آن داده اند.دز پاریس همه چیز دود می کند می درخشد و می جوشد و می سوزد و بخار می شود خاموش می شود و درباره شعله می کشد و می جوشد و شعله می گستراندو در پایان خاکستر می شود.در تمام دنیا شهری پیدا نمی شود. که مثل شهر پاریس بسوزد .آنطور که به نظر می رسد این مردم بهداز به پایان رساندن هر کاری کار دیگری را شروع می کنند. به مانند طبیعت خود را با گل های یک روزه و حشرات و هرچیز بدون ارزش و به درد نخور سرگرم می کنند.و از دهانه آتش فشان جاودانه آن آتش و شراره بیرون می ریزد. شاید به ارمغان اوردن پیش از تجزیه و تجلیل دلایلی که قیافه خاص را برای این ملت
باهوش باشد.باید تا اندازه ی دلیل رنگ پریدگی وافرادرا معین می کند. با همان نیرویی که علاقع و وابستگی به همه چیز در وجود پاریس رخنه می کند،بی علاقه جایگزین می شود.این رخساره زرد و رنگ پریده آنها عاطفه و احساس است و رنگ خاکستریش نشانگر گرد و غبار است که بر گچ خانه ها نشسته است.پاریس هرچقدر هم مسن باشدو بسیار کودکانه زندگی می کنند؛روزی به چیزی علاقمند می شوند و روز دیگر به آن بی علاقه می شوند.به کم ترین آن غرولند می کندفباکم ترین آن آرام می شود، همه چیز را فراموش کند آن را می خواهد، به هر چیزی که آنرا بی قید ازدست داده علاقمند است شهرت ،سلاطین،فتوحات و حتی معشوقه برنزی یا شیشه ای خود را مانند کلاه،جوراب، و ثروتش را دور می ریزد.پاریس شهر است که احساسات هیچ مقاومتی در برابر ناپایداری ها ندارند و دوام اوردن این احساسات مستلزم نبردی است در برابر آن سودها بی رنگ می شوند و رنگ می بازند.در پاریس عشق شهوت تعریف می شود و نفرت یک میل و در آن آدمی خویشاوندی جز اسکناس هزار فرانکی و رفیقی صمیمی بغیر از بانک رهنی ندارد.و این موارد خود همه نتایج خود را به ارمغان اورده است.و از سالن پذیرای خانه تا خیابان هیچ شخص اضافه ای به چشم نمی خورد.از شیادان و احمق های نادان گرفته تا افراد صالح و درستکار در آن زندگی می کنند.هرچیزی ددر آن دوام می آورد از حکومت و گیوتین گرفته تا مذهب و وبا شما دائما در این عالم متناسب با وجود خودتان حاضر باشید.در دیار بدون اخلاقیات و اعتقادات و احساسات حکمرانی می کند.
منشا این احساسات ،اخلاقیات و احساسات از کجاستو به کجا منتهی می شود؟ و پول یل شهوت این دو مثل چراغی در دست بگیرید و این قفس بزرگ گچی و جوربیاها ی سیاه رنگی که در این کندویی جاریست را طی می کند پاریس شهری است که در تعقیب اندیشه ای که آن را به شوق بیاورد و منقلب کند گام بر می دارد. ببینید در آغاز به بررسی دنیایی باید پرداخته شود که بدون همه چیز است. روزهای زیبای بهاری که برگ ها جوانه زده اند و نور خورشید پشت بام ها را از تاریکی رهانیده بود و و آسمان نیلی شده بود، ساکنان پاریس از خانه های کندویی بیرون می آمدند و در بولورها همهمه را شروع می کردند، وبه مانند ماری هزلررنگ خیابان صلح را به سمت تویلری طی می کردند و از به استقبال جشنی که طبیعت میزبان آن بود می رفتند. در یکی از این روزها در خیابان تویلر مرد جوانی به زیبایی و روشنایی بهاری و خوش تیپ و خوش پوش گردش می کرد. ولی همانطور که قبلا گفتیم در کتاب دخترب با چشمان طلایی اسراری را فاش می کند این جوان فرزند عشق یا رایطه غیرمشروع ترد دودلی و ماکیز دو وردک است این جوان که نام او هانری دوماسه می باشد متولد فرانسه است.جایی که لرد جوان یعنی مادرش به ازدواج نجیب زاده کهنسالی به نام مسیو دو مارسه در آمده. و پیرمرد در بابر گرفتن صدهزار فرانکی که به پسر نامشروع همسرش تعلق گرفته او را به فرزندخواندگی پذیرفته و این کار جنون امیز برای لرد خیلی گران تمام نشد چون تمام هزینه اش هفتده فرانک و پنجاه سانتیم بود

فروشگاه اینترنتی کتاب (آژانس کتاب)انتشارات آسو یکی از بهترین سایت های خرید کتاب با انواع کتاب های مختلف که فروشگاه کتاب خود را به صورت
شهرکتاب انلاین (آنلاین کتاب) تهرا ن،استان تهران(ارسال کتاب با پیک) و شهر کتاب آنلاین در تمام کشور

جهت رفاه حال هم میهنان فرهیخته که می توانند خرید کتاب خود را به صورت خرید اینترنتی کتاب با

تخفیفات ویژه، خرید تلفنی کتاب، خریدکتاب ارسال با پیک انجام دهند.

رسالت فروشگاه اینترنتی (شهرکتاب آنلاین) انتشارات آسو به عنوان یکی از بهترین سایت های خرید کتاب

و همچنین به عنوان بانک کتاب شبانه روزی در خدمت هم میهنان فرهیخته خود می باشد

فروشگاه کتاب انتشارات آسو در فروش اینترنتی کتاب خود (طرح تخفیف کتاب)

انواع کتاب از جمله انواع کتابهای علمی،انواع ژانرهای کتاب،انواع کتاب رمان، انواع کتاب تاریخی،انواع

کتاب های روانشناسی،انواع کتاب داستان وانواع سبک کتاب و همچنین

در معرفی کتاب های مفید هم معرفی کتاب های جدید،معرفی کتاب های خواندنی، معرفی کتاب

رمان،بهترین کتاب های فلسفی،بهترین کتاب های روانشناسی شخصیت،بهترین کتاب

خودشناسی،بهترین کتاب های روانشناسی 2017

و پیشنهاد کتاب برای مطالعه و بهترین کتاب های که ارزش خواندن دارند

همچنین شما می توانید خرید کتاب با تخفیف ویژه(سفارش آنلاین کتاب) را به روش های زیر خرید ار کنید

خرید اینترنتی کتاب(خرید آنلاین کتاب)

خرید تلفنی کتاب

خرید کتاب ارسال با پیک

کتاب خوب مشتری خوب

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما ممکن است از این برچسب ها و خصوصیات HTML استفاده کنید:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>